UNWE
Междууниверситетски център за развитие на кариерата
Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Мисъл на деня:

Глупавият проумява само онова, което вече е станало.
Омир

« Септември 2018 »
п в с ч п с н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7


Кариерна информация
Професионално ориентиране

Професионалното ориентиране, има за основна цел да подпомогне ефективно хората при техния професионален избор и свързаното с него професионално обучение. То има голямо значение за формирането на положително личностно отношение към труда, за създаването на професионално самочувствие и удовлетвореност от упражняваната професия.

Професионалното ориентиране е много важна предпоставка за успешна кариера. Практиката показва, че ефективната кариера е пряко свързана с успешно избраната професия. Психолозите твърдят, че всеки трябва да прави това, което може най-добре. Така желаната работа гарантира пълноценна професионална реализация, и сполучлива кариера.

Правилно направеният избор се свързва с диагностика на професионалната пригодност. Професионалната пригодност е специфичен израз на скритите възможности и способността на личността да изпълнява ефективно определена трудова дейност, да заема пълноценно дадена длъжност. В категорията професионална пригодност следва да се влага следното съдържание: възможността на личността достатъчно сполучливо да реализира определена професионална дейност на основа предварително акумулираните знания, умения, навици и ценности. Така в понятието се обединяват две страни: природна даденост, изразяваща се в наличните физически и психически качества на личността и отразяваща потенциалните възможности за работа в професионалната област; както и развиване на притежаваните качества и особености чрез професионално обучение, трудов опит, специален стаж.

Основното, което следва да бъде решено в периода на професионалното ориентиране е диагностика на интересите на личността, оценка на възможностите и изявяване на мотивите за избор на професия. Ориентацията към професията е успешна само тогава, когато лицето има интереси в тази област.

Първият етап в професионалното ориентиране трябва да бъде самоанализ на личността - разбор на интересите, равносметка за мотивите на избора. Вторият етап може да се нарече оценка на възможностите, в т.ч. възможности на личността и възможности на средата. Оценяването на личностния потенциал се свързва с диагностика на професионалната пригодност.

Професионалното ориентиране не бива да бъде стихийно действие. То би следвало да е целенасочен продължителен процес, започващ от училищна възраст и приключващ в зрялата възраст на личността.

Дейности по професионално ориентиране

Професионалното ориентиране включва в себе си дейности за професионално информиране и професионално консултиране на личността при взимане на решение за избор и реализация на определена професия и свързаната с нея професионална квалификация.

Професионалното ориентиране може да се разглежда като първично и вторично. Първичното е налице, когато се избира професия за първи път, т.е. при началната подготовка. Към него се отнасят преди всичко учащи се младежи, но също и усвояващи първа професия в учебни звена извън образователната система. Вторичното професионално ориентиране е налице при смяна на професия или специалност. Към него се причисляват главно възрастни лица извън образователната система, които са имали професия, работили са по нея, но поради една или друга причина им се налага да я сменят или да придобрят втора и последваща професия.

Професионално информиранe

Професионалното информиране се прилага, когато отделната личност, може сама да се ориентира при избора на професия и да се реализира при наличието на подходяща информация. Професионалното информиране представлява процес на натрупване на информация, необходима на индивида за вземане на решене относно избора на професия, път за придобиване на тази професия, учебно заведение и др.

Професионалното информиране може да се проведе под две форми: индивидуално и групово информиране.

Индивидуалното информиране се осъществява, когато клиент желае да получи първоначална информация за професия или има нужда от допълнителна информация по друга различна проблематика.

Груповото информиране е форма на работа с подрастващи и някои категории възрастни лица - без професия, с проблеми при реализирането, групи в неравностойно социално положение и т.н. Най-важното правило при груповото информиране, е че при сформирането на група участници в нея трябва задължително да бъдат със сходни интереси.

Професионално консултиране

Професионалното консултиране включва в себе си и дейността по професионалното информиране, но основното е съветването на лицето от професионален консултант за взимане на решене при избора и реализацията на определена професия. Консултирането се използва при лица, които трудно се ориентират сами и имат нужда от помощ за взимане на решение.

Главната цел на професионалното консултиране е не само да допълни процеса на самоинформиране на клиентите в системата за професионално ориентиране относно избора на професия, но и да го насочи към търсене на алтернативни възможности за една или друга професия.

Основната задача на консултирането е постепенното и последователно оказване на компетентна помощ на клиента, за да си изясни доколко неговите личностни и професионални характеристики съответстват на реалните изисквания на професията и условията за нейното упражняване, а също да активира у него адаптивно адекватно поведение на пазара на труда. С други думи, същността на професионалното консултиране е подпомагането и стимулирането на свободния и самостоятелен избор на професия или алтернатива.